Norādījumi dokumentu iesniegšanai elektroniskā veidā

Ja Jums nav iespējams ierasties skolā personīgi (piemēram, atrodaties ārzemēs, dzīvojat ievērojamā attālumā no Tukuma), dokumentus var iesniegt arī elektroniski (ieskenētus).

Lai to izdarītu, rīkojieties sekojoši:

1) Izdrukājiet iesnieguma veidlapu uzņemšanai pamatskolā vai iesnieguma veidlapu uzņemšanai vidusskolā, personas datu veidlapu un piekrišanas personas datu nodošanai apliecinājuma veidlapu.

2) Iesniegumu, datu veidlapu un datu nodošanas apliecinājuma veidlapu jāaizpilda un jāparaksta vienam no Jūsu vecākiem vai aizbildnim.

3) Ieskenējiet un nosūtiet aizpildīto un parakstīto iesniegumu, datu veidlapu un datu nodošanas apliecinājuma veidlapu uz e-pastu talmaciba@tukumavakarskola.lv .

4) Reizē ar iepriekš minētajiem dokumentiem ieskenējiet un nosūtiet uz e-pastu talmaciba@tukumavakarskola.lv :

  • iepriekš iegūto izglītību apliecinošos dokumentus:

+ stājoties vidusskolā – pamatskolas beigšanas apliecību un sekmju izrakstu, kā arī liecību vai sekmju izrakstu par izglītības turpināšanu pēc pamatskolas (vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē);

+ stājoties pamatskolā – liecību un / vai sekmju izrakstu no iepriekšējās skolas;

  • medicīnas izziņu.

5) Iesnieguma, datu veidlapas un datu nodošanas apliecinājuma veidlapas oriģinālus lūdzam ievietot aploksnē un atsūtīt pa pastu 2 (divu) nedēļu laikā uz adresi:

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija.

 

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet talmaciba@tukumavakarskola.lv!