Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Tukumā

Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
nolikuma 62.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas (turpmāk tekstā – SKOLA) izglītojamo pašpārvaldes reglaments (turpmāk tekstā – audzēkņu pašpārvalde) nosaka audzēkņu pašpārvaldes darbības vispārīgos principus, mērķus un uzdevumus, tās izveides kārtību, sastāvu, darbības organizāciju, tiesības un pienākumus.

2.Audzēkņu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska SKOLAS izglītojamo institūcija, kas līdzdarbojas SKOLAS darba organizēšanā.
3. Audzēkņu pašpārvalde savā darbībā ievēro spēkā esošās tiesību normas, SKOLAS nolikumu, SKOLAS iekšējās kārtības noteikumus, citus iekšējos normatīvos aktus un šo reglamentu, kuru apstiprina SKOLAS direktors.

II. Audzēkņu pašpārvaldes mērķi un uzdevumi
4. Audzēkņu pašpārvaldes mērķis ir panākt izglītojamo un SKOLAS administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
5. Audzēkņu pašpārvaldi izveido, lai pārstāvētu un aizstāvētu izglītojamo intereses, sekmētu mūsu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu izglītības procesa efektivitāti un kvalitāti.

III. Audzēkņu pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
6. Audzēkņu pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir:
6.1. sadarboties ar SKOLAS administrāciju un pedagogiem;
6.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar SKOLAS administrāciju un pedagogiem;
6.3. veicināt mācību procesa efektivitāti un kvalitāti;
6.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā SKOLĀ;
6.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot SKOLAS sabiedriskās dzīves veidošanā;
6.6. sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

IV. Audzēkņu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas
7. Audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji tiek ievēlēti vienam mācību gadam.
8. Audzēkņu pašpārvaldes pārstāvjus deleģē klašu izglītojamo kolektīvi. Katra mācību gada sākumā klašu vēlēšanās tiek ievēlēti viens vai divi izglītojamo pārstāvji audzēkņu pašpārvaldei.
9. Pēc klašu pārstāvju izvirzīšanas SKOLAS direktora vietnieks sasauc pirmo audzēkņu pašpārvaldes pārstāvju sanāksmi, kurā atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu tiek noteikti pārstāvju pienākumi. Vispirms tiek ievēlēts prezidents, tad vietnieks, tikai pēc tam tiek ievēlēti pārējie posteņi.
10. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas audzēkņu pašpārvaldes pārstāvju vēlēšanas.

V. Audzēkņu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija
11. Audzēkņu pašpārvaldē ir ne mazāk kā 9 izglītojamie:
11.1. Pašpārvaldes vadītājs;
11.2. Pašpārvaldes vadītāja vietnieks;
11.3. Pašpārvaldes organizētājs kultūras jautājumos;
11.4. Pašpārvaldes organizētājs audzēkņu tiesību jautājumos;
11.5. Pašpārvaldes protokolists;
11.6. Pašpārvaldes organizētājs mācību jautājumos;
11.7. Pašpārvaldes organizētājs preses jautājumos;
11.8. Pašpārvaldes organizētājs finanšu jautājumos;
11.9. Pašpārvaldes organizētājs pasākumu organizēšanā.
12. Audzēkņu pašpārvaldes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī mācību gada laikā.
13. Audzēkņu pašpārvaldes sēdes vada pašpārvaldes vadītājs, viņa prombūtnes laikā – pašpārvaldes vadītāja vietnieks.

VI. Audzēkņu pašpārvaldes tiesības un pienākumi
14. Audzēkņu pašpārvaldei ir tiesības:
14.1. iesniegt priekšlikumus SKOLAS administrācijai, SKOLAS padomei, kā arī Tukuma novada Domei mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskajos jautājumos;
14.2. piedalīties SKOLAS darba plānošanā un izvērtēšanā;
14.3. deleģēt pārstāvi darbam SKOLAS padomē;
14.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai audzēkņu pašpārvaldes reglamentā;
14.5. bez ierobežojuma izteikt audzēkņu pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju par audzēkņu pašpārvaldes darba aktualitātēm SKOLĀ;
14.6. deleģēt pārstāvi darbam Tukuma novada skolu pašpārvalžu sadarbības organizācijās;
14.7. audzēkņu pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības SKOLAS administrācijai;
14.8. īstenot SKOLAS administrācijas deleģētas funkcijas.
15. Audzēkņu pašpārvaldes pienākumi ir:
15.1. regulāri informēt SKOLAS izglītojamos par audzēkņu pašpārvaldes darbību, audzēkņu pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
15.2. regulāri informēt SKOLAS administrāciju par audzēkņu pašpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem;
15.3. atbalstīt SKOLAS administrāciju un pedagogus SKOLAS nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu un citu tiesību aktu normu ievērošanas nodrošināšanā.

VII. Noslēguma jautājumi
16. Šis reglaments stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.
17. Atzīt par spēku zaudējušu 2003.gada 15. septembrī apstiprināto Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes reglamentu.