EU flag-Erasmus+_vect_POS


eTwinning projekts “NAIS” par pieredzes apmaiņu iekļaujošās izglītības labās prakses piemēru izzināšanu un KA2 projekta rezultātu popularizēšanu un izplatīšanu Eiropas valstu skolās notiek no 01.09.2016. līdz 31.10.2018.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola ir projekta koordinators.


Efektīva e-mācību vide balstīta uz digitālām kompetencēm 

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA229-046952-12A229-046952_1

Informācija par projektu šeit.


Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) projekts. Atbalsts skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātēm ārvalstīs.

Projekta Nr.: 2015-1-LV01-KA101-013242

“Pasākumi skolu priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaita samazināšanai Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā.”

Informācija par projektu šeit.

Publicitātes raksts: Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola realizē Erasmus+ projektu. 25.01.2017.

Buklets 30.12.2017.


Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) projekts. Stratēģiskā starpskolu partnerība.

Projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA219-022646

“Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem”

Informācija par projektu šeit.

Publicitātes raksts: Erasmus+ KA2 projekts „Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem” 


Erasmus+ kontaktseminārs “Iekļaujošā izglītība skolās

No 2015. gada 18. novembra līdz 22. novembrim Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas projekta koordinatore Aiva Leitāne piedalījās Erasmus+ kontaktseminārā “Iekļaujošā izglītība skolās” Bilzenē Beļģijā, kuru organizēja Beļģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra.

Dalība kontaktseminārā veicināja Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas plānotās starptautiskās sadarbības idejas realizāciju par skolēna individuālā atbalsta nodrošināšanu, pieredzes un iespēju izzināšanu, veicinot skolēna iekļaušanos skolā un sabiedrībā. Starptautiskajā sadarbībā piedalīsies kontaktseminārā iepazītās organizācijas no Erfurtes,Vācijas (Schule am Zoopark), Antverpenes, Beļģijas (Sint-Jozefinstituut BuSO) un Aradas, Rumānijas (Liceul Technologie „Francise Neuman”). Tiek plānots Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekts, kurš tiks iesniegts 2016. gada 31. martā. Šīs stratēģiskās partnerības mērķis būs labās prakses apmaiņa starp dažāda tipa skolām. Projekta ietvaros plānojam izstrādāt individuālā atbalsta nodrošinājuma programmu un ieteikumus efektīva atbalsta nodrošinājumam. Tiks pilnveidotas atbalsta personāla prasmes un kompetences, organizējot pieredzes apmaiņas un inovatīvu metožu apguves kursus skolotājiem Latvijā un Rumānijā. Projekta tēma „New Angles of Good Practice of Inclusion for All Students”(NAIS). Pirmajā gadā tiks iepazīta un analizēta skolās pastāvošā sistēma iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, izstrādāti ieteikumi sistēmas pilnveidošanai, pārņemot citu skolu labās prakses idejas. Skolotāji izstrādās aktivitātes un nodarbību aprakstus iekļaujošās izglītības veicināšanai. Skolēni piedalīsies šo materiālu aprobācijā. Projekta realizācijas otrajā gadā skolotāji iegūs jaunas zināšanas par efektīvu  skolēniem ar mācīšanās grūtībām domāto mācību materiālu veidošanu. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola organizēs apmācību skolotājiem no Rumānijas, Vācijas un Beļģijas. Projektā paredzēta īstermiņa skolēnu apmaiņa starp divām skolām (vispārējā vidusskola un speciālā skola), lai aprobētu izveidotos materiālus un veicinātu skolēnu ar mācīšanās grūtībām iekļaušanu vispārējās izglītības skolā un veicinātu skolēnu brīvprātīgo darbu. Projekts ir sākuma stadijā, 2016. gada 26. – 29. februārī projektā iesaistīto organizāciju projekta koordinatori tiksies Berlīnē, Vācijā, lai turpinātu darbu pie tā rakstīšanas.


 


Comenius_logoEiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekts “Ways into Inclusion” (“Ceļi uz iekļaujošo izglītību”)

„Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā”

 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā”