SKOLAS misija, VĪZIJA, MĒRĶIS un uzdevumi

 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola ir skola, kuras misija ir piedāvāt izglītības programmu apguvi un nodrošināt vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi ikvienam, kas to vēlas, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, politiskās pārliecības, ticības, ienākumu līmeņa, nodarbošanās un dzīves vietas. SKOLA sniedz atbalstu un dod otro iespēju izglītoties tiem cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams turpināt un pabeigt izglītības ieguvi vispārizglītojošajās dienas skolās vai vidējās profesionālajās un arodizglītības iestādēs, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. SKOLA mācību procesā īpaši atbalsta nepilngadīgos jauniešus, kuri pirms mācībām Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā iepriekšējā pamatizglītības ieguves laikā ir sastapušies ar ievērojamām grūtībām un negatīvu izglītošanās pieredzi, un pieaugušos cilvēkus, kuri pēc ilgāka pārtraukuma ir nolēmuši turpināt izglītoties. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola ir vienīgā izglītības iestāde Tukuma pilsētā, Tukuma novadā un bijušā Tukuma rajona teritorijā, kas piedāvā nepilna laika mācības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvei. SKOLAS absolventu vecuma amplitūda ir no 16 līdz 50 un vairāk gadiem.

SKOLAS vīzija ir tāda, ka tai ir iespēja augt un pilnveidoties kopā ar 21.gadsimta izglītojamo un kļūt par svarīgu tālmācības un e – mācību atbalsta punktu Latvijas izglītības sistēmā.

SKOLAS darbības vispārējais mērķis, pamatvirziens un uzdevumi noteikti ar Tukuma novada Domes 19.12.2013. lēmumu apstiprinātā SKOLAS nolikuma 6., 7. un 8.punktā:

 • SKOLAS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.
 • SKOLAS darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
 • SKOLAS uzdevumi ir:
 • nodrošināt Tukuma novada, citu novadu, Latvijas Republikas iedzīvotājiem un ārzemēs dzīvojošajiem iespējas paaugstināt vispārējo izglītības un kultūras līmeni;
 • radīt pamatus turpmākajai izglītībai;
 • radīt pamatus pašizglītībai;
 • īstenot vispārējās izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes pakāpei;
 • realizēt izvēlētās izglītošanas darba metodes un formas;
 • racionāli izmantot SKOLAS materiālos un finanšu resursus.”
 • SKOLAS galvenie uzdevumi audzināšanas darbā ir:
 • Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt SKOLAS un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs: 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadienā; mērķtiecīga gatavošanās Latvijas simtgadei.
 • Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, skolas, novada līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību: saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana; apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana; cilvēkdrošība.
 • Motivēt izglītojmos saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, domājot par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu un sociālo aktivitāti.

SKOLAS attīstības mērķi 2009./2010. – 2015./2016.m.g. tika izvirzīti SKOLAS Attīstības plānā, un tie ir:

Mācību darbā – Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas sniegtās izglītības pieejamības, efektivitātes un mācību rezultātu kvalitātes paaugstināšana atbilstoši izglītojamo spējām un izglītības standartu prasībām, kas:

 • dod iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai;
 • motivē mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Audzināšanas darbā – virzīt izglītojamos uz pašizziņas un pašpilnveidošanās darbu, vadot patstāvīgas, atbildīgas, garīgi bagātas personības attīstību mūsdienu sabiedrībā – radīt iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību.