VĀRDS, UZVĀRDS AMATS UN/VAI PASNIEDZAMAIS MĀCĪBU PRIEKŠMETS(I)
Sandra Rēķe direktora p.i., matemātika
Ināra Kļaviņa direktora vietniece mācību darbā, krievu valoda
Līva Rasa direktora vietniece audzināšanas darbā, mājturība
Vēsma Balode angļu valoda
Paulis Čimurs bibliotekārs, kulturoloģija
Maruta Vilumsone bioloģija, dabaszinības
Ingrīda Jansone-Henkuzene dabaszinības
Dace Mustafējeva ekonomika
Gita Aulaciema vācu valoda
Lienīte Zaperecka fizika, matemātika
Antra Brinkmane – Brimane ģeogrāfija
Rita Helviga informātika
Reinis Rukmanis IT administrators, informātika
Elita Kaminska krievu valoda
Dace Rēķe latviešu valoda
Līga Lauziniece latviešu valoda
Anda Ozoliņa latviešu valoda
Aija Zonberga matemātika
Mareks Lavrinovičs mājturība, sports
Ināra Pirvica mūzika
Iveta Ivuta sociālās zinības, sociālais pedagogs
Alda Šķudīte vācu valoda
Ilze Rasa vizuālā māksla
Jolanta Ventlande vēsture, politika un tiesības
Zinta Linde psihologs
Ināra Gleizdāne kancelejas vadītāja
Sandra Štemberga grāmatvede
Inita Endzele medmāsa