Karjeras izglītība Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā

 Karjeras izglītības mērķi skolā ir:

 • radīt  jauniešos interesi par karjeru un iepazīstināt viņus ar darba pasaules daudzveidību un ar to saistīto izglītību, tās ieguves iespējām;
 • mācīt pašnovērtēšanas metodes (salīdzināt intereses un spējas);
 • palīdzēt pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Karjeras izglītība palīdz:

 • izprast un apzināties sevi;
 • attīstīt prasmes, kas nepieciešamas karjeras izaugsmes attīstības plānošanai un vadībai, kā arī nodarbinātībai;
 • pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;
 • izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, kā arī šo izmaiņu ietekmi uz karjeras veidošanu;
 • uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām;
 • veidot karjeras plānus un realizēt tos;
 • izlemt nākamos soļus karjeras attīstībā un spert tos, izmantojot piemērotus paņēmienus, piemēram, rīcības plānošanu, pārskatīšanu un sasniegumu fiksēšanu;
 • pārvarēt pārejas posmus.
 • izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, kā arī šo izmaiņu ietekmi uz karjeras veidošanās shēmām;
 • izpētīt pieejamās karjeras iespējas un kādas iespējas piedāvā mācīšanās, darbs un atpūta gan mājās, gan ārzemēs;
 • uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām.

Kur var atrast informāciju par izglītības iespējām un profesiju pasauli?

 •  www.niid.lv (Nacionālā izglītības iespēju datu bāze) – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas, karjeras testi u.c.)
 • www.nva.lv (Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa), sadaļa Karjeras pakalpojumi – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas, profesiju apraksti un standarti, karjeras testi u.c.)
 • www.izm.gov.lv (LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa) – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas u.c.)
 • www.piaa.gov.lv (Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapa) – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas Latvijā un ārzemēs u.c.)
 • www.prakse.lv – dažāda ar karjeras izvēli saistīta informācija (izglītības iestādes un programmas, prakses un darba vietas, testi u.c.)
 • www.e-skola (Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapa) – par vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības iespējām Rīgā
 • www.isec.gov.lv (Valsts izglītības satura centra mājas lapa) – par valsts pārbaudes darbiem, centralizētajiem eksāmeniem
 • www.aiknc.lv (Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājas lapa) – par augstskolu un augstākās izglītības programmu akreditāciju, licencēšanu un kvalitāti
 • www.sf.gov.lv – par studiju un studējošo kreditēšanas jautājumiem
 • www.nva.lv (Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa) – informācija par darba vietām un bezdarbnieku apmācību
 • www.lak.lv (Latvijas Amatniecības kameras mājas lapa) – par amatu apguves iespējām pie amatu meistariem
 • www.siva.gov.lv (Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas lapa) – par izglītības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti

Karjeras izglītības realizētāji Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā

Karjeras izglītības realizētājs Darbības veidi Paredzamais rezultāts
Direktora vietnieks audzināšanas darbā Plāno karjeras izglītības programmas.

Izstrādā pasākumu un tematisko plānu, pārrauga karjeras izglītības īstenošanu.

Organizē skolas karjeras izglītības pasākumus.

Plānveidīga karjeras izglītības īstenošana skolā.
Klases audzinātājs Veic skolēna personības, interešu, mācību rezultātu izpēti.

Veicina skolēnu socializāciju.

Sniedz informāciju par darba tirgu un karjeras iespējām.

Līdzdalība skolēna karjeras plānošanā.

Izpratne par apzinātas karjeras plānošanas nepieciešamību.

Personīgo spēju, interešu un vajadzību izvērtēšana saistībā ar profesiju.

Personīgā tēla veidošanas un pasniegšanas nozīme karjerā.

Portfolio mapes izveide

Vecāki Priekšstatu veidošana par ģimenes locekļu, radinieku profesijām.

Līdzdalība mācību ekskursiju u.c. izglītojošu pasākumu organizēšanā.

Atbalsts un diskusijas, profesijas izvēlē. Priekšstats par profesijām, kurās strādā viņu un klasesbiedru vecāki.
Mācību priekšmetu skolotāji Veido priekšstatu par mācību priekšmeta saistību ar konkrētām profesijām (profesiju grupām). Mācību motivācija iespējami labākas izglītības ieguvei.
Metodisko komisiju vadītāji

 

Sniedz metodisko atbalstu sava mācību priekšmeta skolotājiem karjeras izglītības programmas īstenošanai atbilstoši tematiskajam plānam.

Piedalās metodiku, programmu, tematisko plānu izstrādāšanā.

Koordinē tematu sadalījumu pa klašu grupām.

Palīdzība un atbalsts karjeras izglītības plānošanā un īstenošanā.
Psihologs

Sociālais pedagogs

Veic skolēnu izpēti, pārrunas ar skolēniem.

Organizē lekcijas un konsultācijas vecākiem par karjeras atbalsta pasākumiem.

Pastiprināts darbs ar skolēniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, skolēniem ar speciālām vajadzībām viņu profesionālajā ievirzē.

Palīdzība un atbalsts karjeras plānošanas jautājumos, sevis izzināšanā, lēmumu pieņemšanā.
Karjeras izglītības skolotājs – koordinators Veic metodisko darbu karjeras izglītībā un nodrošina informācijas atjaunošanu.

Konsultē un informē klases audzinātājus un mācību priekšmetu skolotājus.

Piedalās karjeras izglītības programmas izstrādāšanā, izstrādā tematisko plānu un pārrauga tā izpildi.

Ierosina, atbalsta, piedalās un vajadzības gadījumā vada karjeras izglītības izglītojošos pasākumus.

Plānveidīga karjeras izglītības īstenošana skolā.
Mediķis Diagnosticē skolēna veselības stāvokli un atbilstību konkrētām profesijām (profesiju grupām).

Iepazīstina ar medicīnas jomās strādājošo profesijām.

Sniedz klases audzinātājam, skolēnam un viņa vecākiem nepieciešamo informāciju par skolēna veselības stāvokli, funkcionālajiem mācīšanās un nodarbinātības traucējumiem, kas saistīti ar skolēna karjeras attīstību.

Informācija par skolēna veselības stāvokli un saistību ar konkrētām profesijām (profesiju grupām).
Skolas absolventi Līdzdalība skolas un klases karjeras izglītības pasākumos.

Palīdz mācību ekskursiju organizēšanā.

Sniedz informāciju par izglītības iespējām un mācību procesu augstskolās, interešu centros u.c.

Daudzveidīgas un reālas informācijas ieguve par interesējošajām profesijām

Atbalsts pasākumu organizēšanā.

Zinātniski pētnieciskie darbi

Projekti

Konkursi

Veic padziļināti pētījumu kādā no skolēnu interesējošajām jomām. Pētnieciskā darba, socializācijas un rezultātu prezentācijas prasmju pilnveide.

Papildiespējas studijām, sekmīgai karjeras izglītībai.

Bibliotēka Nodrošina karjeras izglītības un plānošanas informācijas avotu sagādi, pieejamību un izmantošanu.

Veic programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, uzskaiti, apstrādi, uzglabāšanu un klasificēšanu.

Nodrošina brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti karjeras izglītībā.

Ierosina , atbalsta un piedalās , organizē izglītojošus pasākumus, programmas par karjeras izglītību.

Metodisks atbalsts skolēniem skolotājiem, atbalsta personālam, vecākiem

Attīstītas skolēnu prasmes informācijas ieguvē, kritiskā izvērtēšanā un apstrādē (IT prasmes) no dažādiem avotiem..

Pilnveidotas skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņas.

 

Interešu izglītības pulciņi Pilnveido spējas un dotumus, padziļina zināšanas atbilstoši interesēm. Personīgo spēju un interešu pilnveide.

 

Karjeras izglītības realizētāji ārpus skolas

Karjeras izglītības realizētājs Darbības veidi Paredzamais rezultāts
NVA Sniedz Informāciju par darba tirgu.

Piedāvā sevis izpētes metodikas.

Konsultē, informē, izglīto jauniešus no 15 gadu vecuma un viņu vecākus karjeras veidošanā, veic pētnieciski metodisko darbu.

Sniedz individuālās un grupu konsultācijas, vada seminārus.

Lēmumu pieņemšana karjeras plānošana, veidošana.
Karjeras centrs Organizē atbalsta pasākumus klašu audzinātājiem, vecākiem, skolēniem (lekcijas, pārrunas).

Organizē ar karjeras izglītību saistītus pasākumu.

Apzināta karjeras plānošana.
Interešu izglītības pulciņi vai profesionālās ievirzes izglītības programmas Pilnveido spējas un dotumus, padziļina zināšanas atbilstoši interesēm. Personīgo spēju un interešu pilnveide.
Darba devēji

Dažādu profesiju pārstāvji

Organizē tikšanos ar darba devējiem, ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem, ēnu dienu pasākumus.

Iesaista skolēnus profesijas (darba) izmēģinājumos.

Priekšstats par dažādu profesiju specifiku, pienākumiem, tiesībām, izaugsmes iespējām, darba vidi.
Citas izglītības iestādes Mācību ekskursijas uz citam izglītības iestādēm, lai iepazītos ar izglītības programmām, mācību procesa organizāciju tajās. Informācija par izglītības iespējām.
Pašvaldība Finansē un morāli atbalsta interešu izglītību.

Līdzdalība karjeras pasākumu organizēšanā, projektu realizācijā.

Sniedz informāciju par darba tirgu un attīstību tuvākajā apkārtnē.

Informācija par pašvaldībā aktuāliem nodarbinātības jautājumiem, pieprasītākajām profesijām un iespējamām darba vietām.
Izstāde ‘’Skola’’ Sniedz informāciju par dažādu izglītības pakāpju un profesiju ieguves iespējām Latvijā u.c. valstīs. Skolēni uzzina par izglītības iespējām un mācību procesa organizāciju dažādās izglītības iestādēs.
 

Ēnu diena

Dod iespēju skolēna izvēlētas profesijas izpētei reālajā vidē, iegūt praktiskas darbības pieredzi. Priekšstats par izvēlētās profesijas specifiku.
Masu mediji Informē, iepazīstina ar darba tirgus iespējām, profesijām, u.tml. Priekšstats par izglītības iespējām un darba tirgu Latvijā u.c. valstīs.
Karjeras dienas, karjeras nedēļa Informē par izglītības un profesijas ieguves iespējām pēc 9. un 12. klases beigšanas. Priekšstats par izglītības iespējām un darba tirgu novadā un Latvijā.