Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas atbalsta personāls

Skolas atbalsta personāls veido sadarbības komandu, kuras galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā,  kā arī informējot skolotājus un skolēnu vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem.

Galvenais darbības mērķis:  sniegt vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

Galvenie darbības virzieni:

 • Iespējamo mācību grūtību un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu izpēte (krīzes situācijas, neattaisnoti stundu kavējumi, vardarbība, otrgadniecība, uzvedības problēmas, konflikti, atkarības, mācīšanās traucējumi, adaptācijas problēmas);
 • Problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot konkrētu rīcības plānu un pārraugot tā realizāciju;
 • Atbalsta personāla palīdzība skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem.

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki

Sociālais pedagogs – Iveta Ivuta

 

Diena Laiks
Pirmdiena 8:00 – 15:00
Otrdiena 8:00 – 16:00
Trešdiena 8:00 – 15:00
Ceturtdiena 8:00 – 16:00

Skolas psihologs – Zinta Linde

 

Diena Laiks
Pirmdiena 9:00 – 12:00
Ceturtdiena 8:00 – 18:00

 Skolas medicīnas māsa Inita Endzele

 

Diena Laiks
Pirmdiena 13:00 – 18:00
Otrdiena 13:30 – 17:00
Trešdiena 8:00 – 11:00
Piektdiena 13:30 – 18:00

atbalsta_komandas_sheema

Atbalsta komandas darba procesa organizācija

 Katrs speciālists strādā pēc sava darba plāna un specifiskajām darba formām.

Skolēnu izpētes datu apkopojumu komanda saskaņo kopējā sanāksmē.

Pieteikumu par skolēna problēmu risināšanu  iesniedz klases audzinātājs, mācību priekšmetu skolotāji vai skolēna vecāki.

Problēmas izskatīšanas ierosinātājs un gadījuma vadītājs var būt jebkurš no komandas dalībniekiem.

Atbalsta personāla komandas sapulcē iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti un sadalīti pēc to problēmu rakstura.

Atbalsta personāla speciālisti izvērtē informāciju un iepazīstas ar konkrēto skolēnu un viņa vecākiem.

Komandas locekļi kopā ar klases audzinātāju var apmeklēt skolēnu mājās.

Skolēnam tiek sastādīts optimālākais problēmas risināšanas ceļš un konkrēts rīcības plāns.

Ja nepieciešams problēmas risināšanā jāiesaista atbilstošās institūcijas.

Ja skolēnam ir grūtības ar mācībām un ir nepieciešama ilgstoša palīdzība, tad Atbalsta personāla komanda veido savu ieteikumu, kuru saskaņo rajona pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

Profilaktisko darbu skolā komanda saplāno mācību gada sākumā.

Atbalsta personāla komisijas sanāksmes notiek reizi mēnesī  otrdienās.

Pēc nepieciešamības sanāksmes tiek organizētas  papildus citā laikā un nepilnā komandas sastāvā.

Atbalsta personāla speciālistu kompetences

 

Sociālais pedagogs:

 • palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 • uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

 

Skolas psihologs:

 • ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
 • nav mediķis un neizraksta zāles;
 • piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 • novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 • strādā ar bērnu un ģimeni individuāli;
 • ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie speciālistiem;
 • ievēro konfidencialitāti.

 

Skolas medicīnas māsa:

 • kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnus no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo puses;
 • seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;
 • kopā ar skolas administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.

 

Direktora vietnieki atbalsta komandā:

 • Sniedz informāciju par audzināšanas un mācību programmu jautājumiem;
 • Veic mācību sasniegumu analīzi un dinamiku konkrētiem gadījumiem;
 • Iepazīstina atbalsta komandu un vecākus ar vērtēšanas kritērijiem;
 • Organizē sapulces skolēnu individuālo plānu izveidei un izvērtēšanai;
 • Sniedz priekšlikumus mācību procesa (arī audzināšanas) organizēšanai izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem.

 

Ja atbalsta komandā tiek iesaistīts klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs:

 • informē (mutiski vai rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība;
 • analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas risināšanas veidus;
 • aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju izstrādāšanā, vienojas par turpmāko sadarbību un izstrādāto rekomendāciju izpildi noteiktā termiņā.