EU flag-Erasmus+_vect_POS

Erasmus + KA1 projekts

Pasākumi skolu priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaita samazināšanai Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā  (2015.-2017.)

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola plāno pedagogu un vadošā personāla profesionālo pilnveidi četros virzienos, lai sekmētu izglītības iestādes vispusīgu attīstību un dotu iespēju jebkuram iegūt pamata izglītību un vispārējo vidējo izglītību, būtiski samazinot priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu skaitu.

Galvenie profesionālās pilnveides virzieni projekta ietvaros būs:

 • IT prasmju un e-mācību vides pedagoģiskās, saturiskās un tehniskās realizācijas kvalitātes pilnveide;
 • pedagogu svešvalodas prasmju pilnveide, lai sekmētu pedagogu profesionālo izaugsmi;
 • jaunu un inovatīvu mācību metožu apguve eksāmenu mācību priekšmetos, kas nepieciešams skolas turpmākai attīstībai un izglītojamo vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu klātienes un e-mācību skolēniem un stimulējot viņu mācību turpināšanu;
 • skolvadības prasmju pilnveide, lai sagatavotu skolu akreditācijai 2016. gadā un veiktu pasākumus skolu priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaita samazināšanai, iepazīstot citu Eiropas valstu skolu pieredzi šajā jautājumā.

Projektā iesaistītie TVNV pedagogi un vadošie darbinieki, piedaloties profesionālajā pilnveidē šī projekta ietvaros, būs

 • iepazinušies ar citu Eiropas skolu darbu priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu skaita samazināšanā;
 • uzlabojuši savas angļu valodas prasmes ne tikai sarunvalodas vajadzībām, bet arī profesionālajā jomā;
 • uzlabojuši savas IT prasmes un pielietos iegūtās zināšanas e-mācību materiālu veidošanā un e-mācību vides veidošanā, sagatavojot skolēniem saprotamas un interesantas tiešsaistes mācību aktivitātes, kā rezultātā skolas e-mācību vide būs interesanta un atraktīva;
 • ieguvuši jaunas idejas un prasmes e-mācību materiālu pielietošanā klasē un tālmācībā;
 • iepazinuši pieredzi un nodibinājuši kontaktus ar skolotājiem un organizācijām citās Eiropas valstīs, kas sekmēs turpmāko sadarbību un profesionālo pilnveidi ilgtermiņā;
 • ieguvuši prasmes apgūt jaunas zināšanas starptautiskā komandā;
 • paaugstinājuši motivāciju pašizglītībai un jaunu metožu un paņēmienu izmantošanai ikdienas darbā;
 • ieguvuši izpratni par kultūras un izglītības sistēmu atšķirībām, priekšrocībām un iespējām ieviest jauninājumus skolas turpmākajā attīstībā.

Visas plānotās profesionālās pilnveides mobilitātes veicinās skolas attīstību un samazinās skolu priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaitu.

Profesionālajā pilnveidē iegūtās zināšanas pedagogi pielietos jaunu un inovatīvu mācību materiālu izveidē mācību vielas apguvei klasē un e-mācību vidē. Tiks veidoti mācību materiāli, prezentācijas, lekcijas, izmantojot jaunākos IT rīkus un metodes. E-mācību pieejamība visiem izglītojamiem dos iespēju turpināt izglītību tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt skolu klātienē.

Projekta ietvaros tiks īstenotas 5 mobilitātes:

 1. Mobilitāte Nīderlandē „Kā motivēt skolēnus pabeigt obligāto izglītības ieguvi. Inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodes, lai samazinātu mācības priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaitu mūžizglītības sabiedrībā”. Ieguvums apmeklējot šos profesionālās pilnveides kursus būs:
 • jaunas un inovatīvas mācību metodes un paņēmieni, lai radītu izglītošanās motivāciju;
 • pieredzes apmaiņa un skolu apmeklējums, Nīderlandes un Spānijas izglītības sistēmu iepazīšana;
 • iepazīšanās ar 8 praktiskām metodēm, kā samazināt priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu skaitu;
 • mācību procesa saistība ar reālo dzīvi un skolēnu vajadzībām;
 • neformālo metožu izmantošana formālās izglītības procesā.
 1. Mobilitāte Čehijā “E-mācību materiālu izmantošana klasē” Profesionālās pilnveides kursi nodrošinās:
 • praktiskas idejas, kā ieviest tehnoloģijas pedagoģiskajā procesā;
 • iepazīšanos ar modernām un inovatīvām metodēm un to izmantošanu e-stundas radīšanā;
 • Moodle e-mācību vides iespēju izzināšanu, tiešsaistes testu un uzdevumu veidošanu tajā;
 • zināšanas un prasmes skolas e-mācību vides veidošanā un administrēšanā.
 1. Mobilitāte Anglijā “Radošas aktivitātes un motivējoši materiāli vidusskolas angļu valodas klasēs”. Profesionālā pilnveide nodrošinās:
 • jaunas idejas un motivējošus materiālus izmantošanai mācību procesā;
 • jaunākās tendences angļu valodas mācīšanā un britu izglītības sistēmā;
 • angļu valodas zināšanu pilnveidi, ideju apmaiņu ar skolotājiem no daudzām Eiropas valstīm, problēmu risinājumus, kontaktu izveidi turpmākai sadarbībai.
 1. Mobilitāte Anglijā “Inovatīvas mācību metodes ģeogrāfijas mācīšanā. Skolēnu motivēšana un ieinteresēšana”. Profesionālā pilnveide nodrošinās:
 • ieskatu ar jaunākajās metodēs ģeogrāfijas mācīšanā;
 • iepazīšanos ar vidējās izglītības iegūšanas iespējām Anglijā, jaunākajām tendencēm, mācību priekšmeta standartu un mācību programmām Anglijā un iespēju pielietot tās mācību procesa organizēšanā skolā;
 • pieredzi ģeogrāfijas stundu vērošanā, stundas gaitas analīzē un ieteikumu veidošanā mācību procesa pilnveidošanai;
 • pieredzes apmaiņu par ģeogrāfijas pasniegšanas aktualitātēm un iespējamiem problēmu risinājumiem;
 • praktiskas un teorētiskas zināšanas ģeogrāfijas mācību priekšmeta satura un valodas vienlaicīgai apguvei;
 • praktiskas idejas un ieteikumus skolēnu motivēšanai un ieinteresēšanai;
 • diskusijas par ģeogrāfijas mācīšanu dažādās Eiropas valstīs, labākās pieredzes izzināšanu.
 1. Mobilitāte Spānijā “Inovatīvas IT lietošanas prasmes, izmantojot sadarbību un uz projekta metodes balstītu mācīšanu un mācīšanos”. Pieredzes iegūšana digitālas mācību klases veidošanai un inovatīvas mācīšanas un mācīšanās paraugs.

 

Projekta koordinatore: Aiva Leitāne