Aktivitāšu apraksts

1.aktivitāte

Izpētes  grupa: vienlīdzība un iekļaujošās izglītības kvalitāte. Katrs partneris nosūtīs 10 jautājumus uz Latviju, lai varētu izveidot anketu iekļaujošās izglītības izvērtēšanai, lai izvērtētu reālo situāciju par iekļaujošo izglītību katrā partnervalstī un mācītos viens no otra labās prakses piemērus. Reālā situācija katrā valstī tiks apspriesta. Latvija būs atbildīga par rekomendāciju un secinājumu uzrakstīšanas un publicēšanas. Rekomendācijas tiks izprintētas papīra formātā un publicētas skolu mājas lapās, eTwinning un Facebook vietnēs.

Aktivitātei paredzētais laiks: 2016.gada septembris-novembris.

2.aktivitāte

Likumu, publikāciju un labās prakses piemēru iekļaujošajā izglītībā katra partnera situācijā un katrā valstī. Uzsvars tiks likts uz sinerģiju starp likumiem un reālo situāciju. Gala rezultāts tiks apspriests projekta koordinatoru sanāksmes laikā Latvijā (C1). Aktivitāte sāksies decembrī un tiks pabeigta 2017.gada janvārī. PowerPoint prezentācijas, kuras būs veidojis katrs partneris, tiks nosūtītas partnerim Beļģijā ( līdz 2017.gada februārim) un tiks publicētas eTwinning, Facebook un skolu mājas lapās.

3.aktivitāte

Labās prakses piemēru iekļaujošajā izglītībā apmaiņa. Skolotāji sagatavos iesildīšanās aktivitātes, komunikatīvās un iepazīšanās aktivitātes par dažādām tēmām, lai palīdzētu skolēniem iejusties klasē. Aktivitātes un spēles vispirms tiks izmēģinātas katrā partnerskolā. Maijā aktivitātes tiks izmēģinātas pilnīgi jaunā vidē, apvienojot skolēnus no vispārējās izglītības skolas, profesionālās izglītības skolas un skolēnus ar speciālajām vajadzībām- vienā klasē apvienojot dažādību, atšķirīgo un daudzkulturālo vidi. Šīs aktivitātes laikā tiks izveidota materiālu un darba lapu kolekcija, kura tiks izprintēta un publicēta skolu mājas lapā, eTwinning un Facebook.

Aktivitātei paredzētais laiks: 2017.gada marts-jūnijs.

4.aktivitāte

Izvērtējuma, atsauksmju un izplatīšanas sesija par pirmajā gadā gūtajiem resultātiem un produktiem ārpus skolas 2017.gada jūlijā-septembrī. Katras skolas coordinators būs atbildīgs par raksta uzrakstīšanu laikrakstam vai interneta medijiem. Ziņu izdevums vai informatīvā lapa tiks sagatavota, lai izplatītu rezultātus vecākiem, citām skolām un visiem interesentiem.

5.aktivitāte

Skolotāju sadarbība un brīvprātīgo jaunatnes organizāciju iesaistīšana. Aktivitāte,lai stimulētu iekļaujošo izglītību ar brīvprātīgo ārpus skolas organizāciju iesaistīšanu. Brīvprātīgie un organizācijas ārpus skolas  organizēs neformālas aktivitātes. Tēmas-kultūras daudzveidība, konfliktu risinājums un komunikācija (migranti, bēgļi). Materiālu, darba lapu un aktivitāšu kolekcija tiks izprintēta un publicēta skolu mājas lapās, eTwinning un Facebook.

Aktivitātei paredzētais laiks: 2017.gada novembris- 2018.gada februāris.

6.aktivitāte

Aktivitātes skolēniem partnerskolās, lai ieviestu un novērtētu materiālus, kuri tika izveidoti apvienotās mācību mobilitātes laikā. Anketas, lai novērtētu skolēnu intereses, mācīšanās stilus un karjeras uzsākšanas portfolio. Aktivitātei paredzētais laiks: 2018.gada aprīlis-maijs.

7.aktivitāte

Izvērtējums, atsauksmju un izplatīšanas sesija par otrajā gadā iegūtajiem rezultātiem un produktiem ārpus skolas. Raksti, informatīvie izdevumi un informatīvās lapas tiks publicētas skolu mājas lapā, eTwinning un Facebook. Katra skola rīkos izplatīšanas pasākumu un uzaicinās tajā piedalīties citas skolas.

Aktivitātei paredzētais laiks: 2018.gada jūnijs-augusts.

8.aktivitāte

Nepārtraukta komunikācija starp projekta komandu katrā skolā. Katrā skolā ir koordinators, kurš komunicēs skolas vārdā ar projekta komandu. Projekta komandas komunikācija būs e-pastu, telefona, Skype sarunu un personisko kontaktu projekta sanāksmju laikā kopums saistībā ar projekta programmu.

9.aktivitāte

Izvērtējums, izplatīšana un reflrksija institūcijās visa projekta laikā. Projekta produkti un resultāti tiks izplatīti visiem skolotājiem partnerorganizācijās regulāri pēc katras aktivitātes vai sanāksmes. Katras partnerskolas koordinators būs atbidīgs par izplatīšanas pasākumiem organizācijā.